ข้อตกลงและเงื่อนไข

การจัดการช่องทางและบริการเครื่องมือจอง

ข้อตกลงระหว่างคุณ ('ผู้ให้บริการที่พัก', 'คุณ', 'ของคุณ') และ STAAH Limited ('STAAH', 'เรา', 'พวกเรา', 'ของเรา') กำหนดพื้นฐานที่ STAAH จะให้การจัดการช่องทางและ บริการระบบการจอง ('ข้อตกลง') เราอาจแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยการใช้บริการ คุณยืนยันการยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว


บริการ

เราจะให้บริการการจัดการช่องทางและเครื่องมือการจองตามที่อธิบายไว้ในกำหนดการของข้อตกลงนี้ ("บริการ") บริการนี้จัดทำโดยการเข้าถึง Universal Resource Locator (URL) ที่เรากำหนด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเกรด ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติบริการได้ตลอดเวลา เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งหมดในบริการ เราอาจตกลงที่จะให้บริการเพิ่มเติมแก่คุณตามคำขอของคุณ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา บริการเพิ่มเติมที่เราตกลงที่จะให้จะถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ คุณยอมรับว่าการให้บริการเพิ่มเติมจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้


ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี

คุณต้องให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการเมื่อมีการร้องขอ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน และคุณจะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวยังคงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

เพื่อให้คุณสามารถเข้าใช้บริการได้ เราอาจให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่คุณ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณมีไว้เพื่อการใช้งานของคุณเท่านั้น คุณต้องรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับตลอดเวลา และไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือให้บริการหรือ URL ที่กำหนดแก่บุคคลอื่น STAAH จะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 90 วันตามมาตรฐานการปฏิบัติตาม PCI DSS

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้บริการโดยบุคคลใดก็ตามที่ใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ และคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้เราจากการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่รักษาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับ

คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีทางอีเมลไปที่ support@staah.com การใช้รหัสสมาชิก รหัสผ่าน หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต


ค่าธรรมเนียม

คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับบริการตามที่กำหนดไว้ในกำหนดการ ('ค่าธรรมเนียม')

ค่าใช้จ่ายจะชำระเป็นดอลลาร์นิวซีแลนด์ไปยังบัญชีที่เลือกโดย STAAH ตามใบแจ้งหนี้โดย STAAH

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมภาษี อากร หรือภาษีรัฐบาลอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ คุณต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร

หากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันครบกำหนดชำระเงิน หากพ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันของการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่แจ้งให้คุณทราบถึงความล้มเหลวในการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว และกำหนดให้คุณต้องแก้ไขความล้มเหลวดังกล่าว คุณยังคงไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว เราอาจระงับบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเรียกเก็บเงิน การคืนสถานะบริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการคืนสถานะต่อรายการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยล่าช้าสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการติดตามทวงถามหนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกำหนดราคาและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆ การแจ้งเตือนดังกล่าวจะต้องส่งผ่านที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ในกำหนดการ ('ข้อมูลองค์กร')


ความรับผิดชอบของคุณ

คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ STAAH

เราจะไม่รับผิดชอบหากเราไม่สามารถเข้าถึงพอร์ทัลหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่จำเป็นในการให้บริการในกรณีที่ลิงก์ใด ๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระบบของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เป็นความรับผิดชอบของคุณในการจัดการการจองและสินค้าคงคลังของคุณอย่างรอบคอบ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจองเกินจำนวน

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราและถือว่าเราไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องทั้งหมดที่ทำโดยบุคคลที่สามที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้


การรับประกัน

STAAH ไม่รับประกันและไม่เป็นตัวแทนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของการไม่ละเมิด ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือความสามารถเชิงพาณิชย์ และเราไม่รวมการรับประกันทั้งหมดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริการนี้มีไว้เพื่อคุณอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐาน 'ตามสภาพ'

คุณรับทราบและยอมรับว่าบริการนี้ได้รับมาเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และการรับประกันที่ให้ไว้ภายใต้พระราชบัญญัติการรับประกันผู้บริโภคปี 1993 จะไม่มีผลใช้บังคับ


กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ยกเว้นในขอบเขตที่เป็นการผิดกฎหมายที่จะยกเว้นความรับผิดดังกล่าว:

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญเสียข้อมูล หรือทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ ที่เป็นแบบอย่าง ในทุกสถานการณ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อหรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย) การลงโทษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำหรือพื้นฐานทางกฎหมายของความรับผิด แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ความรับผิดของเราต่อคุณที่เกิดจากการเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมด (โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการกระทำ) จะไม่เกินกว่าจำนวนเงินรวมของจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับเราสำหรับบริการในส่วนที่เราผิดนัด (ซึ่งจะไม่เกินค่าบริการที่คุณจ่ายสำหรับบริการเหล่านั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนวันที่คุณเรียกร้อง)

คุณรับทราบว่าการเข้าถึงและการใช้บริการอาจบกพร่องหรือป้องกันได้ด้วยปัจจัยหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณและปัญหาในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเราจะไม่รับผิดชอบต่อปัจจัยดังกล่าวหรือปัจจัยเหล่านั้น ผลกระทบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการสำรองข้อมูลหรือกู้คืนข้อมูลใด ๆ หรือการหยุดชะงัก ความล่าช้าหรือการระงับการเข้าถึงหรือไม่สามารถใช้บริการได้ หรือการสูญหายของข้อมูล ข้อมูล หรือการส่งข้อมูลดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้ามดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อาจดำเนินการเกินกว่าหนึ่งปีหลังจากสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น


ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณรับทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจมีอยู่ในเนื้อหาของบริการและกระบวนการที่เราใช้ในการให้บริการเป็นของ STAAH หรือซัพพลายเออร์ คุณตกลงที่จะไม่ท้าทายความเป็นเจ้าของดังกล่าวหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นเจ้าของดังกล่าว


ข้อมูลที่เป็นความลับ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะเก็บข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดของอีกฝ่ายไว้เป็นความลับตลอดเวลา และจะไม่ใช้ สื่อสาร ทำให้เกิดการสื่อสาร คัดลอก เผยแพร่ หรือจัดหาข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวให้กับบุคคลใด ๆ เว้นแต่มีความจำเป็นตามสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น


การส่งเสริม

คุณยอมรับว่าเราอาจระบุตัวคุณเป็นหนึ่งในลูกค้าของเราในสื่อส่งเสริมการขายและวรรณกรรมของเรา และเปิดเผยต่อลูกค้าและนักลงทุนในปัจจุบันและที่คาดหวังว่าคุณเป็นลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา


ระบบและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

บริการนี้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตและระบบที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงเว็บไซต์จอง) ระบบและเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความพร้อมใช้งานของระบบและเว็บไซต์เหล่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นกับข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลที่สาม


ข้อมูลส่วนบุคคล

STAAH อาจรวบรวม 'ข้อมูลส่วนบุคคล' (ตามคำนิยามในพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวแห่งนิวซีแลนด์ปี 1993) จากลูกค้าของคุณ หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณจากเว็บไซต์การจอง ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงรายละเอียดบัตรเครดิตที่เรารวบรวมในการให้บริการ STAAH ดำเนินการดังกล่าวในฐานะตัวแทนของคุณและบนพื้นฐานที่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวปี 1993 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมในนามของคุณ

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดที่ STAAH มอบให้แก่คุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา

STAAH จะล้างข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดในระบบภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับรายละเอียดการจอง เมื่อข้อมูลนี้ถูกลบออกจาก STAAH แล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้


การสิ้นสุด

เราอาจยุติการใช้บริการของคุณทันทีตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า [30] วัน โดยเราอาจแจ้งผ่านทางอีเมล]

หากข้อตกลงนี้ถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม:

สิทธิในการเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณจะถูกเพิกถอนทันที และคุณจะต้องหยุดใช้บริการ

คุณจะต้องไม่พยายามเข้าถึงหรือใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณจ่ายไปจะถูกริบ

การสิ้นสุดข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ:

สิทธิของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการสิ้นสุด หรือข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว จะยังคงมีผลอยู่หลังการยุติ ได้แก่ ส่วนที่ 5 (การรับประกัน) ส่วนที่ 6 (ข้อจำกัดความรับผิด) ส่วนที่ 7 (ทรัพย์สินทางปัญญา) ส่วนที่ 8 (ข้อมูลที่เป็นความลับ) ส่วนที่ 11 (ข้อมูลส่วนบุคคล) และ ส่วนที่ 12 นี้


ทั่วไป

การมอบหมายและการรับเหมาช่วง: เราอาจทำสัญญาช่วง มอบหมาย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ หน้าที่ หรือภาระผูกพันใดๆ ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณไม่สามารถถ่ายโอน มอบหมาย ปรับปรุง หรือให้อนุญาตช่วงสิทธิ์ หน้าที่ หรือภาระผูกพันใดๆ หรือทั้งหมดของคุณในข้อตกลงนี้แก่หรือแบ่งปันกับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

กฎหมายที่บังคับใช้: กฎหมายของนิวซีแลนด์ควบคุมข้อตกลงนี้ และศาลของนิวซีแลนด์จะมีเขตอำนาจในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา

การสละสิทธิ์: การไม่มีความล่าช้าในการบังคับใช้หรือการขยายเวลาหรือการไม่ใช้สิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะถือเป็นการสละสิทธิ์ใด ๆ จากเรา การสละสิทธิ์การละเมิดข้อตกลงก่อนหน้านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์การละเมิดในภายหลัง

ข้อตกลงทั้งหมด: คู่สัญญารับทราบว่าข้อตกลงนี้ประกอบด้วยสัญญาและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างทั้งสองฝ่าย ไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือความเข้าใจอื่นใดที่ส่งผลต่อข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในที่นี้ และข้อตกลงนี้จะแทนที่ข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อตกลงนี้


คำจำกัดความ

ในข้อตกลงนี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น:

'เว็บไซต์จอง' หมายถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ให้บริการจองโรงแรม โมเทล แบ็คแพ็คเกอร์ บ้านพัก รีสอร์ท และผู้ให้บริการที่พักอื่น ๆ

'ลูกค้า' หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่จองที่พักกับผู้ให้บริการที่พักผ่านเว็บไซต์การจองซึ่งเชื่อมต่อกับบริการ

'ข้อมูลที่เป็นความลับ' หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาในข้อตกลงนี้หรือธุรกิจ เทคโนโลยี หรือบริการ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งไม่ใช่ความรู้สาธารณะทั่วไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี เอกสาร และผลิตภัณฑ์ใหม่หรือข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ STAAH แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่:

เป็นหรือกลายเป็นความรู้สาธารณะทั่วไปโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการที่พัก

มีหรือพร้อมให้บริการแก่ผู้ให้บริการที่พักจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ STAAH โดยไม่ละเมิดภาระผูกพันในการรักษาความลับใดๆ

ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยผู้ให้บริการที่พักโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ STAAH

จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล หรือทราบแล้วกับผู้ให้บริการที่พักก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยโดย STAAH;

'ข้อมูล' หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ STAAH เก็บรวบรวมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านบริการ

'ทรัพย์สินทางปัญญา' หมายถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการออกแบบ ความลับทางการค้า สิทธิ์ในการออกแบบเลย์เอาต์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือทางปัญญาอื่น ๆ ที่บังคับใช้ได้

'ซอฟต์แวร์' หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสคริปต์ใดๆ ที่มีอยู่ในการจัดการช่องทางและเครื่องมือจองที่ใช้ในการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอร์สโค้ด รหัสออบเจ็กต์ มาร์กอัป หรือสคริปต์ที่ใช้โดย STAAH เพื่อให้บริการ

สินค้า
โซลูชั่น
บูรณาการ
ทรัพยากร
เกี่ยวกับเรา

เลือกภาษา