Điều khoản và điều kiện

Dịch vụ quản lý kênh và công cụ đặt chỗ

Thỏa thuận này giữa bạn ("Nhà cung cấp chỗ ở", "bạn", "của bạn") và STAAH Limited ("STAAH", "chúng tôi", "chúng tôi", "của chúng tôi") đặt ra cơ sở để STAAH sẽ cung cấp Quản lý kênh và Dịch vụ công cụ đặt phòng('Thỏa thuận'). Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi cho bạn thông báo bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, đôi khi được sửa đổi.


Dịch vụ

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ Quản lý kênh và Công cụ đặt chỗ như được mô tả trong Phụ lục của Thỏa thuận này ("Dịch vụ"). Dịch vụ sẽ được cung cấp bằng quyền truy cập vào Bộ định vị tài nguyên chung (URL) do chúng tôi chỉ định.

Chúng tôi có quyền nâng cấp, sửa đổi, thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về tất cả những thay đổi quan trọng đối với Dịch vụ. Chúng tôi có thể đồng ý cung cấp cho bạn các dịch vụ bổ sung theo yêu cầu của bạn, chẳng hạn như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Các dịch vụ bổ sung mà chúng tôi đồng ý cung cấp sau đó sẽ được cung cấp như một phần của Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng việc cung cấp các dịch vụ bổ sung sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của Thỏa thuận này.


thông tin tài khoản

Bạn phải cung cấp cho chúng tôi, theo yêu cầu, tất cả thông tin mà chúng tôi yêu cầu để cung cấp Dịch vụ. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là chính xác, cập nhật và đầy đủ và bạn sẽ thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào để thông tin đó luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Để cho phép bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu. Tên người dùng và mật khẩu của bạn chỉ dành cho bạn sử dụng. Bạn phải luôn giữ tên người dùng và mật khẩu của mình an toàn và bí mật, đồng thời không tiết lộ chúng cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cung cấp Dịch vụ hoặc URL được chỉ định cho bất kỳ người nào khác. STAAH sẽ nhắc thay đổi mật khẩu 90 ngày một lần theo Tiêu chuẩn tuân thủ PCI DSS.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người nào sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn và bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi trước mọi khiếu nại phát sinh do bạn không giữ tên người dùng hoặc mật khẩu của mình an toàn và bí mật.

Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng email tới support@staah.com về bất kỳ việc sử dụng trái phép ID thành viên, mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác.


Phí

Bạn đồng ý thanh toán mọi khoản phí cho Dịch vụ như được nêu trong Phụ lục ("Phí").

Các khoản phí sẽ được thanh toán bằng Đô la New Zealand vào tài khoản do STAAH chọn theo hóa đơn của STAAH.

Tất cả các khoản phí đều không bao gồm bất kỳ khoản thuế, nghĩa vụ hoặc khoản thu nào khác của chính phủ hoặc các khoản phí khác. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí khác, bao gồm cả phí chuyển khoản ngân hàng.

Nếu bạn không thanh toán các khoản Phí trước ngày đến hạn thanh toán, thì sau khi hết hạn 10 ngày, có thông báo bằng văn bản thông báo cho bạn về việc bạn không thanh toán các khoản Phí đó và yêu cầu bạn khắc phục việc không thanh toán đó, thì bạn vẫn chưa thanh toán đầy đủ các khoản Phí đó. Các khoản phí, chúng tôi có thể đình chỉ Dịch vụ mà không cần thông báo thêm. Việc khôi phục dịch vụ sẽ thu phí khôi phục cho mỗi danh sách.

Chúng tôi có quyền tính lãi phạt trễ hạn đối với số tiền còn lại chưa thanh toán. Ngoài ra, chúng tôi có quyền thu hồi các chi phí liên quan đến việc thu các khoản Phí chưa thanh toán, bao gồm mọi khoản phí và lệ phí pháp lý liên quan đến dịch vụ thu nợ.

Đôi khi, chúng tôi có quyền sửa đổi cấu trúc giá và điều kiện thanh toán theo quyết định riêng của mình, với điều kiện là bạn phải thông báo trước ít nhất 30 ngày về bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào. Thông báo như vậy sẽ được gửi qua địa chỉ email do bạn cung cấp trong Lịch trình ("Thông tin tổ chức").


Trách nhiệm của bạn

Bạn phải làm theo tất cả các hướng dẫn được nêu trong Hướng dẫn sử dụng STAAH.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu chúng tôi không thể truy cập vào bất kỳ cổng hoặc trang web nào của bên thứ ba được yêu cầu để cung cấp Dịch vụ trong trường hợp bất kỳ liên kết nào không kết nối được do những thay đổi trong hệ thống của bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thiết lập lại kết nối.

Bạn có trách nhiệm quản lý cẩn thận các lượt đặt chỗ và lượng chỗ trống của mình. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc đặt chỗ quá nhiều.

Bạn phải bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ việc bạn không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.


Bảo hành

STAAH không đưa ra bảo đảm và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về việc không vi phạm, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc khả năng bán được và chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Dịch vụ được cung cấp cho bạn một cách nghiêm ngặt trên cơ sở 'nguyên trạng'.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Dịch vụ được mua nhằm mục đích kinh doanh và các bảo đảm được cung cấp theo Đạo luật Bảo đảm Người tiêu dùng năm 1993 sẽ không áp dụng.


Trách nhiệm hữu hạn

Ngoại trừ trường hợp việc loại trừ trách nhiệm pháp lý đó là trái pháp luật:

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định) về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, mất doanh thu, mất tiền tiết kiệm, mất dữ liệu hoặc vì bất kỳ tổn thất gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt, mẫu mực, tổn thất hoặc thiệt hại mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc khác bất kể hình thức hành động hoặc cơ sở pháp lý của trách nhiệm pháp lý ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng xảy ra mất mát hoặc thiệt hại đó.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn phát sinh từ bất kỳ và tất cả các khiếu nại nào (bất kể nguyên nhân hành động) trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá tổng số tiền mà bạn đã trả cho chúng tôi cho Dịch vụ mà chúng tôi vi phạm. (sẽ không vượt quá các khoản Phí mà bạn phải trả cho các Dịch vụ đó trong khoảng thời gian một tháng trước ngày bạn yêu cầu).

Bạn thừa nhận rằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ có thể bị suy giảm hoặc bị ngăn chặn bởi nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, ví dụ như lỗi trong hệ thống máy tính của bạn và các sự cố kết nối Internet và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ yếu tố nào như vậy hoặc của chúng. các hiệu ứng.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không sao lưu hoặc khôi phục bất kỳ thông tin nào hoặc về sự gián đoạn, chậm trễ hoặc đình chỉ quyền truy cập hoặc không có Dịch vụ hoặc bất kỳ mất mát thông tin, dữ liệu hoặc truyền tải nào. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng dữ liệu của mình được sao lưu hiệu quả.

Không một bên nào có thể đưa ra khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, bất kể dưới hình thức nào sau hơn một năm kể từ khi nguyên nhân tố tụng phát sinh.


Sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận rằng quyền sở hữu trí tuệ có thể tồn tại trong nội dung của Dịch vụ và các quy trình chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ thuộc về STAAH hoặc các nhà cung cấp của nó. Bạn đồng ý không thách thức quyền sở hữu đó hoặc hành động trái ngược với quyền sở hữu đó.


Thông tin bí mật

Mỗi bên đồng ý luôn giữ bí mật và bảo mật mọi Thông tin bí mật của bên kia và sẽ không sử dụng, truyền đạt, truyền đạt, sao chép, cung cấp hoặc cung cấp lại bất kỳ Thông tin bí mật nào như vậy cho bất kỳ người nào trừ khi cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích của Thỏa thuận này hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.


Khuyến mãi

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác định bạn là một trong những khách hàng của chúng tôi trên các phương tiện và tài liệu quảng cáo của chúng tôi, đồng thời tiết lộ cho các khách hàng và nhà đầu tư hiện tại và tương lai rằng bạn là khách hàng và người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.


Hệ thống và trang web của bên thứ ba

Dịch vụ này giao tiếp với các trang web và hệ thống Internet do bên thứ ba duy trì (bao gồm cả Trang web đặt phòng). Các hệ thống và trang web như vậy không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động hoặc tính khả dụng của chúng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào từ hoặc liên quan đến hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp.


Thông tin cá nhân

STAAH có thể thu thập 'thông tin cá nhân' (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong Đạo luật quyền riêng tư của New Zealand năm 1993) từ Khách hàng của bạn hoặc nhận thông tin cá nhân về Khách hàng của bạn từ Trang web Đặt phòng. Thông tin đó bao gồm chi tiết thẻ tín dụng mà chúng tôi thu thập khi cung cấp Dịch vụ. STAAH làm như vậy với tư cách là đại diện của bạn và trên cơ sở bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật quyền riêng tư năm 1993 liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi thay mặt bạn thu thập.

Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin thẻ tín dụng do STAAH cung cấp cho bạn luôn được lưu giữ an toàn.

STAAH sẽ xóa tất cả dữ liệu thẻ tín dụng trong hệ thống của mình 72 giờ sau khi nhận được chi tiết đặt phòng. Sau khi thông tin này bị xóa khỏi STAAH, thông tin sẽ không thể lấy lại được.


Chấm dứt

Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn ngay lập tức nếu bạn không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này.

Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất [30] ngày, thông báo có thể được chúng tôi gửi qua email].

Nếu Thỏa thuận này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì:

quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ bị thu hồi ngay lập tức và bạn sẽ ngừng sử dụng Dịch vụ;

bạn không được cố gắng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; và mọi khoản Phí bạn thanh toán sẽ bị hủy bỏ.

Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến:

Quyền của một bên tích lũy trước và sau khi chấm dứt; hoặc các điều khoản của Thỏa thuận này mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, cụ thể là phần 5 (Bảo đảm), phần 6 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý), phần 7 (Sở hữu trí tuệ), phần 8 (Thông tin bí mật), phần 11 (Thông tin cá nhân) và phần 12 này.


Tổng quan

Chuyển nhượng và thầu phụ: Chúng tôi có thể ký hợp đồng phụ, chuyển nhượng hoặc thay đổi bất kỳ quyền, nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Thỏa thuận này. Bạn không thể chuyển nhượng, chuyển nhượng, làm mới hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc tất cả các quyền, nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ của bạn trong Thỏa thuận này cho hoặc chia sẻ chúng với bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

Luật chi phối: Luật pháp của New Zealand điều chỉnh Thỏa thuận này và tòa án của New Zealand sẽ có thẩm quyền giải quyết mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên.

Miễn trừ: Không có sự chậm trễ trong việc thực thi hoặc gia hạn thời gian hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này sẽ được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào của chúng tôi. Việc từ bỏ hành vi vi phạm Thỏa thuận này trước đó sẽ không được hiểu là sự từ bỏ hành vi vi phạm sau này.

Toàn bộ thỏa thuận: Các bên thừa nhận rằng Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ hợp đồng và sự hiểu biết giữa họ. Không có điều kiện, bảo đảm hoặc hiểu biết nào khác ảnh hưởng đến thỏa thuận giữa các bên ngoài những điều kiện được nêu trong tài liệu này và Thỏa thuận này thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này.


Các định nghĩa

Trong Thỏa thuận này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác:

'Trang web đặt phòng' nghĩa là trang web của bên thứ ba cung cấp dịch vụ đặt phòng cho khách sạn, nhà nghỉ, khách du lịch bụi, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng và các nhà cung cấp chỗ ở khác;

'Khách hàng' nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức đặt chỗ ở với Nhà cung cấp chỗ ở thông qua Trang web đặt phòng có giao diện với Dịch vụ;

'Thông tin bí mật' nghĩa là tất cả thông tin có tính chất bí mật liên quan đến một bên tham gia Thỏa thuận này hoặc hoạt động kinh doanh, công nghệ hoặc dịch vụ của bên đó. Thông tin đó bao gồm tất cả thông tin liên quan đến Dịch vụ mà công chúng không biết rộng rãi, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phần mềm, công nghệ, tài liệu và mọi thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ mới liên quan đến hoạt động kinh doanh của STAAH nhưng không bao gồm thông tin:

là hoặc trở thành kiến thức chung của công chúng mà không phải do lỗi của Nhà cung cấp chỗ ở;

đang hoặc sẽ sẵn sàng cung cấp cho Nhà cung cấp chỗ ở từ một nguồn không phải là STAAH mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào;

được Nhà cung cấp chỗ ở phát triển độc lập mà không sử dụng Thông tin bí mật của STAAH;

được pháp luật yêu cầu tiết lộ hoặc theo lệnh của tòa án; hoặc đã được Nhà cung cấp chỗ ở biết trước khi thông tin đó được STAAH tiết lộ;

'Dữ liệu' nghĩa là bất kỳ thông tin nào được STAAH thu thập liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn thông qua Dịch vụ;

'Sở hữu trí tuệ' có nghĩa là bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, quyền thiết kế, bí mật thương mại, quyền thiết kế bố trí hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp có thể thi hành khác;

'Phần mềm' nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính hoặc tập lệnh nào có trong Công cụ quản lý kênh và đặt chỗ được sử dụng để cung cấp Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mã nguồn, mã đối tượng, đánh dấu hoặc tập lệnh nào được STAAH sử dụng để cung cấp Dịch vụ.

Lựa chọn ngôn ngữ