Tích hợp STAAH

Chúng tôi tích hợp với hơn 500 đối tác trên khắp thế giới để bạn có thể tiếp cận xa hơn.

Tích hợp tìm kiếm

Trình quản lý kênh STAAH và Công cụ đặt chỗ STAAH có thể tích hợp với bất kỳ Hệ thống quản lý tài sản (PMS) nào được liệt kê bên dưới. PMS là một ứng dụng phần mềm được sử dụng để quản lý tình trạng sẵn sàng, đặt chỗ với bộ phận lễ tân, bán hàng và lập kế hoạch, báo cáo, v.v.

hoa tulip

Trang mạng

UIFrontdesk

Trang mạng

Lựa chọn ngôn ngữ